عشق یعنی ...

تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی

 


عشق یعنی یاد یک رویــــــای نـــــــرم   

                          عشق یعنی یک بیــــــابان خـــــــاطره 

                                   عشق یعنی چهار دیواری بدون پنـجره

                                            عشق یعنی گفتـــنی بـا گـــــوش کـــر

                                                 عشق یعنی دیــدنی بـا چشـــم کـــور

                                                       عشق یعنی غـرقه گــشتن در ســراب

                                                     عشق یعنی حـلقه های بی حســـاب

                                            عشق یعنی تا ابد بـــــی ســـرنوشـت

                                    عشق یعنی آخــــــر خــــط بهـــــــشت

                           عشق یعنی گـم شدن در لـــــحظه ها

                  عشق یعنی آبــی بـــــــی انتـــــــــهـــا

         عشق یعنی زرد تنــــــــها و غریـــــــــب 

عشق یعنی سرخــی ظــــاهر فریــــب

        عشق یعنی هــر چه تنها ماندنیـسـت

                 عشق یعنی هر چــه را دل کــندنیست

                          عشق یعنی یک سوال بــــــی جـــواب

                                   عشق یعنی راه رفتـــــن تـــوی خـــواب

                                            عشق یعنی تکــــیه بر بـــــازوی بــــــاد

                                              عشق یعنی حســــرتت پـــــاینده بـــا

                                                    عشق یعنی خسته بودن ازفریب زندگی

                                                عشق یعنی درد بـــردن از غم بالندگی 

                                             عشق یعنی هرچه گفتن,هر چه کردن,بهر او 

                                           عشق یعنی هــــر زمان تنها شنیدن نـام

 

تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی

/ 0 نظر / 20 بازدید